เกษตรอำเภอ

นายวีรพันธุ์  เคี่ยมการ
เกษตรอำเภอระโนด
นายวินัย  จันทมะโน
เกษตรอำเภอกระแสสินธุ์
นายนราศักดิ์  ชุมแก้ว
เกษตรอำเภอสทิงพระ
นายสุชาติ  แสงทอง
เกษตรอำเภอสิงหนคร
นายมานิต แก้วพิบูลย์
เกษตรอำเภอบางกล่ำ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดใหญ่
นางภัทรวดี จินดาพันธ์
เกษตรอำเภอนาหม่อม
นายอนันต์ คูบูรณ์
เกษตรอำเภอเมือง
นายเอกนรินทร์ หลินเภอ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกล่ำ
นางฐาปชา  ถาวโรจน์
เกษตรอำเภอควนเนียง
นางสาวละมัย  ทองคง
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
นางนงเยาว์  ไฝสีดำ
เกษตรอำเภอรัตภูมิ
นางสุดา  ยาอีด
เกษตรอำเภอสะเดา
นายถวิน ตันสิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอจะนะ
นางชนัญชิดา  หนูสีคง
เกษตรอำเภอนาทวี
นายสิทธิพันธุ์  คันธฬิกา
เกษตรอำเภอเทพา
นางวิไลวรรณ เกื้อก่อบุญ
เกษตรอำเภอสะบ้าย้อย