เกษตรอำเภอ

นายวีรพันธุ์  เคี่ยมการ
เกษตรอำเภอระโนด
นายวินัย  จันทมะโน
เกษตรอำเภอกระแสสินธุ์
นายนราศักดิ์  ชุมแก้ว
เกษตรอำเภอสทิงพระ
นายสุชาติ  แสงทอง
เกษตรอำเภอสิงหนคร
นายอนันต์ คูบูรณ์
เกษตรอำเภอเมือง
นายสกฤษพงศ์ ปักสังคะเณย์
เกษตรอำเภอหาดใหญ่
นายมานิต แก้วพิบูลย์
เกษตรอำเภอบางกล่ำ
นางภัทรวดี จินดาพันธ์
เกษตรอำเภอนาหม่อม
นางฐาปชา  ถาวโรจน์
เกษตรอำเภอควนเนียง
นางสาวละมัย  ทองคง
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
นายกสิณ มะรุท
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอรัตภูมิ
นายพงษ์พิทย์ พืชมงคล
เกษตรอำเภอสะเดา
นายถวิน ตันสิน
เกษตรอำเภอจะนะ
นางชนัญชิดา  หนูสีคง
เกษตรอำเภอนาทวี
นายสิทธิพันธุ์  คันธฬิกา
เกษตรอำเภอเทพา
นางวิไลวรรณ เกื้อก่อบุญ
เกษตรอำเภอสะบ้าย้อย