เกษตรอำเภอ

นางสุจิตรา รุ่งรัศมีวิริยะ
เกษตรอำเภอระโนด

 

นางสรรเสริญ ช่วยนุกูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์

 

นายนราศักดิ์  ชุมแก้ว
เกษตรอำเภอสทิงพระ
นายสุชาติ  แสงทอง
เกษตรอำเภอสิงหนคร
นายอนันต์ คูบูรณ์
เกษตรอำเภอเมือง
นายสกฤษพงศ์ ปักสังคะเณย์
เกษตรอำเภอหาดใหญ่
นางสาวพรพิมล ทวีเศรษฐ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกล่ำ

 

นางภัทรวดี จินดาพันธ์
เกษตรอำเภอนาหม่อม
นางฐาปชา  ถาวโรจน์
เกษตรอำเภอควนเนียง
นางสาวละมัย  ทองคง
เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง
นายเสกสรร เก็มเบ็ญหมาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอรัตภูมิ

 

นายพงษ์พิทย์ พืชมงคล
เกษตรอำเภอสะเดา
นางอัจฉรา ทองประดับ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอจะนะ

 

นางชนัญชิดา  หนูสีคง
เกษตรอำเภอนาทวี
นายอาซราน เต๊ะสอ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเทพา

 

นางวิไลวรรณ เกื้อก่อบุญ
เกษตรอำเภอสะบ้าย้อย