ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวาฑู ศรนารายณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
นางสาวสุภาพร  คงเชื้อ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวรรณา  ชูแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจุฑาทิพย์  แซ่ตั้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเกศรินทร์  เพ็งเซะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอรุณศรี  บุญสถิตย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสาคร  รอดนวล
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2
นางนิตยา มรรคคงคา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิลาวรรณ์ บัวเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิญาดา เพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวดวงแข ทวีช่วย
พนักงานบริการทั่วไป