กลุ่มอารักขาพืช

นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณ
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นางสาวประภาพร  ทองสว่าง
นักวิขาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพนิต  วรรณวงศ์
นักวิขาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุพัชร์ อนันทนุพงศ์
นักวิขาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ