กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางสาวส.พรเทวี พลกล้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนันทกานต์ แก้วเนียม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกัญจนาถ ช่างสาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุชานาถ กองวารี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวโชติกา ธนภักดีโชติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ