กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายชัยยศ  สุวรรณลิขิต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอารยา ไชยแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวโสมฤทัย  อินทมะโน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางฝนทิพย์  วระพิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสุนิสา  พรหมเดชะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร