กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายประถม  มุสิกรักษ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นางสุภาภรณ์  คงฉิม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุรัถยา  อนุรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวฐิตาภรณ์  อนุสาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาววรรณฤดี  โมสิกะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวราเชนทร์  โชติธรรม
พนักงานพิมพ์ ส 2
นายสิทธิพล แก้วสุกใส
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร