แนะนำหน่วยงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

            สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค ภายใต้การบริหารงานของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งการบริหารงานเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
  • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
  • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
  • กลุ่มอารักขาพืช

    มีหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอ 16 อำเภอภายใต้การบริหารงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา