เกษตรสงขลา “ให้การต้อนรับนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ณ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา”

18 มกราคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายหวน ทนงาน เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง นำโดยนางละมัย ทองคง เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ให้การต้อนรับนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา