ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร ประจำปี 2565 (ช่องทางพิเศษ)