เกษตรสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม และให้กำลังใจในการปฎิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และแนะแนวทางการทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นละมุด(สวา) พืชอัตลักษณ์ ประจำอำเภอบางกล่ำ เพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีนายมานิตย์ แก้วพิบูลย์ เกษตรอำเภอบางกล่ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยางกล่ำ ให้การต้อนรับ และชี้แจงการดำเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบายตามภาครัฐ และงานตามภารกิจต่าง ๆ โดยเน้นเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในส่วนของการถ่ายทอดความรู้ การให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ /ภาพ
ฐิตาภรณ์ อนุสาร /รายงาน