เกษตรสงขลา “จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาดใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่ความยั่งยืนกิจกรรม จัดตั้งศูนย์กลางการผลิตข้าวแปลงใหญ่ครบวงจร”

29 ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาดใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่ความยั่งยืน กิจกรรมจัดตั้งศูนย์กลางการผลิตข้าวแปลงใหญ่ครบวงจร ซึ่งมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา วาระประชุมมีประเด็นเรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 553/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่ความยั่งยืน กิจกรรม จัดตั้งศูนย์กลางการผลิตข้าวแปลงใหญ่ แนวทางการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง และ (Term of Reference : TOR) โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่ความยั่งยืน กิจกรรม จัดตั้งศูนย์กลาง การผลิตข้าวแปลงใหญ่ครบวงจร
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : /ข่าว/รายงาน