เกษตรสงขลา ร่วมกับสนง.เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง และศทอ.สงขลา มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร และสำรวจศัตรูพืชโครงการฟาร์มตัวอย่าง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 นายวิชัย ศรีสมโภชน์เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมาย จนท.กลุ่มอารักขาพืชจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักยกแคร่ปลอดสารพิษ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และร่วมกับ ศทอ.สงขลา ลงพื้นที่ ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ สำรวจศัตรูพืชโรคและแมลงศัตรูพืชที่ทำลายมะพร้าว พืชตระกูลส้ม รวมไปถึงไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณเรือนที่ประทับรับรอง เพื่อวางแผนป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชดังกล่าว