วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00น. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา นำคณะเจ้าหน้าที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร และหน่วยงานดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 จากดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี ทั้งหมดจำนวน 4 รางวัล ได้แก่
– รางวัลชมเชย ประเภทสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
– รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ประเภทเกษตรอำเภอดีเด่น : นางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอสะเดา สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา
– รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น : นางสิริญาพร สงคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม
– รางวัลชมเชย ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด : นางนันทกานต์ แก้วเนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
โดยกิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้โครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน
ฐิตาภรณ์ อนุสาร :/ภาพ/ข่าว/รายงาน