เกษตรสงขลา ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี 21 ตุลาคม 2563 โดยภายในงานมีพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหมและศาลพระภูมิ, พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช การจัดนิทรรศการและมอบรางวัลให้กับบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2563,การปล่อยคาราวานจัดส่งเมล็ดพันธุ์ โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 และการมอบนโยบายแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับประเด็นหลักในปี 2564 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรต้องขับเคลื่อน ได้แก่ การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นนโยบายสำคัญที่ยึดถือและปฏิบัติ เพื่อที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามที่ได้พระราชทานแนวทาง การดำเนินการเน้นขยายผล และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำแผนปฎิบัติงานในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพที่สอดคล้องกับพื้นที่และมีรายได้ที่มั่นคง การสานต่อภารกิจตลาดนำการผลิต โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกการเกษตรแปลงใหญ่ให้ครอบคลุมสินค้าและกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีเป้าหมายในการยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการปัจจัยการผลิตอย่างสมดุลและยั่งยืนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมพืชที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น พืชสมุนไพร
ฐิตาภรณ์ อนุสาร :/ภาพ/ข่าว/รายงาน