รางวัลเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2563

นายนิรันดร์ นิคมรัตน์ (ตัวแทนรับมอบ)

รางวัลชมเชย เกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน

นางสนธิยา ละอองสกุล (ตัวแทนรับมอบ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม

เด็กหญิงธรรมนูญ จอมใจ (ตัวแทนรับมอบ)

รางวัลชมเชย สาขาสมาชิกยุวเกษตรกร

ดาบตำรวจ มานพ อายุวงศ์ (ตัวแทนรับมอบ)

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร

กลุ่มยุวเกษตรกร (ตัวแทนรับมอบ)

รางวัลชมเชย สาขากลุ่มยุวเกษตรกร

วิสหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีชุมชนข้าวบ้านหนองโอน (ตัวแทน)

รางวัลชมเชย ประเภทวิสาหกิจชุมชนดีเด่น

แปลงใหญ่แพะบ้านขาว อำเภอระโนด (ตัวแทน)

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ประเภทแปลงใหญ่ดีเด่น