รางวัลเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563

นายนิรันดร์ นิคมรัตน์

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน

นางสนธิยา ละอองสกุล

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม

เด็กหญิงธรรมนูญ จอมใจ

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

เด็กหญิงธรรมนูญ จอมใจ

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การคัดเลือกที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

กลุ่มยุวเกษตรกร

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองฉนวน ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลนาหม่อม

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น