การจัดเวทีชุมชนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการเกษตรเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1

์การจัดเวทีชุมชนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการเกษตรเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา