สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายบุคคล (Personalized Data) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาทำความเข้าใจการใช้งานระบบ และนำสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจ และบริหารงานของกรมการส่งเสริมการเกษตรในอนาคตต่อไป โดยมีนางกุลฤดี พัฒนอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมอบรม ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 จำนวน 80 คน ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต

นางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ :/ข่าว/รายงาน

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร : ภาพ