ข้อมูลการใช้ที่ดิน

        จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรที่ค่อนข้างหลากหลาย เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ มีพื้นที่ทำการเกษตร 2,268,756 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 30.68 จากพื้นที่ทั้งหมด (สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2563) ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วจำนวน 140,333 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา 952,473.77 ไร่ เกษตรกร 66,129 ครัวเรือน ข้าว 196,679 ไร่ เกษตรกร 20,929 ครัวเรือน ปาล์มน้ำมัน 74,841.30 ไร่ เกษตรกร 7,084 ครัวเรือน ไม้ผล 40,646 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563)

ภาพ 1 : แผนภูมิแสดงพื้นที่ทำการเกษตรและครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดสงขลา