เกษตรสงขลา ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 16 อำเภอ