เกษตรสงขลา ร่วมปลูกพืชผักตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มุ่งสืบสาน รักษา และต่อยอดตามรอยศาสตร์พระราชา

19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมปลูกพืชผักตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มุ่งสืบสาน รักษา และต่อยอดตามรอยศาสตร์พระราชา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานภายในงาน และมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังบรรยายสรุปและติดคามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ซึ่งพบว่าได้มีความคืบหน้าไปมาก พื้นที่โครงการจำนวน 25 ไร่ อยู่ระหว่างการปรับสภาพให้เป็นแหล่งสถานที่ ทั้งการกักเก็บน้ำ การจัดสรรโซนไว้สำหรับเป็นพื้นที่แปลงปลูก ทั้งพืชไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ พืชผักสวนครัว รวมไปถึงพื้นที่สำหรับการทำประมง และเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ผู้รับจ้างงานตามโครงการและประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ยืนต้น ได้แก่ พริก มะเขือ ต้นสะเดาเทียม และต้นตะเคียนทอง พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการบำรุงดิน วิธีการปลูกผักให้เจริญเติบโตและงอกงาม

ฐิตาภรณ์ อนุสาร : ภาพ/รายงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ