4 มีนาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประถม มุสิกรักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายกรวิชญ์ มาระเสนา ประธาน Ysf thailand และประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดสงขลา นำเยี่ยมชมแปลงมะเขือเทศระบบเปิด โดยกำลังพัฒนาปรับปรุงแปลงให้เป็น Smart Farm โดยให้มีระบบการจ่ายน้ำอัตโนมัติ ควบคุมความชื้น การวัดอุณหภูมิ (ภายนอก ภายใน) กล้องวงจรปิดดูระบบการทำงานผ่าน Smart Phone เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและการดูแลรักษา การประหยัดน้ำ และลดเวลาในการดูแลผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น โดยในศูนย์ยังมีกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยว และเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร เช่น แปลงผักยกแคร่ผักสลัด ผักสวนครัวในกระถาง โรงผลิตปุ๋ยใช้เอง การเลี้ยงไก่ บ่อเลี้ยงปลา และเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตของ Ysf เพื่อจำหน่าย

ฐิตาภรณ์ อนุสาร /ภาพ/ข่าว/รายงาน