สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา ดำเนินการในมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันโรค COVID-19 โดยกำชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ ทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอโดยให้จัดสถานที่ล้างมือ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับฆ่าเชื้อ ระบบคัดกรองบุคคลก่อนเข้าติดต่อราชการ การสวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และจัดตั้งโต๊ะทำงานห่างกันประมาณ 1 เมตร และมีการจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) ซึ่งในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จัดให้มีจุดคัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ โดยจัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณหน้าสำนักงาน

ฐิตาภรณ์ อนุสาร /ข่าว/ภาพ/รายงาน
งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา