เกษตรสงขลา ประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ โครงการและแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ผลการคัดเลือกยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร เกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสม สาขาพืชสวน ศจช. และศดปช. การเตรียมการรับภัยแล้ง การเตือนการระบาดศัตรูพืช การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา