เกษตรกรต้นเเบบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการทำการเกษตร

เกษตรกรต้นเเบบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการทำการเกษตร