วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00- 13.00 น. นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำคณะทำงานการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ดีเด่นประจำปี 2563 (ทีม2) ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มแปรรูปอาหารม้าเงย-โคกม่วง ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา โดยกลุ่มมีกิจกรรมแปรรูปอาหารและขนมหลากหลายชนิด เช่น กล้วยฉาบ ขนมบ้าบิ่น ขนมบัวหิมะ ขนมปุยฝ้าย เป็นต้น