วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหัวสงขลา โดยมี นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้ผู้เข้าอบรม โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนใหม่ หรือพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่เช่าที่ผู้เช่าไม่สามารถหาหลักฐานเอกสารสิทธิ์มาแสดงได้ หรือพื้นที่ปลูกข้าว ให้วัดขอบเขตแปลงและบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในระบบ (รูปแบบ Shape file) เพื่อป้องกันการแจ้งขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อน นำร่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตรในรูปแบบ Shape file ให้สามารถเชื่อมโยงกับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมได้ในอนาคต และให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฎิบัติงานตามภารกิจด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เป็นผู้สอนการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกร โปรแกรม QGIS