เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โครงการผลิตพันธ์ุพืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”