วันที่ 24 มกราคม 2563 นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติและพบปะเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ในการนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานบูรณาการ เข้าร่วมให้บริการแก่เกษตรกร ณ ศพก.(เครือข่าย) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โดยในงานนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 100 ราย ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดงาน ที่ต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสม เกิดการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป