สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)หรือ สวก.เปิดรับสมัครโครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้
๑. ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยผู้มีความโดดเด่นทางการเกษตร จำนวน ๓ ทุน
๒. ทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน ๑๐ ทุน
๓. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย จำนวน ๗ ทุน
๔. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน ๗ ทุน
ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อรับทุนดังกล่าวจะต้องยื่นเอกสาร หลักฐาน การรับสมัครคัดเลือกที่สำนักพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ www.arda.or.th

Related News