28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายประถม มุสิกรักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวพนิต วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปิ่นกัลยรัตน์ จันทรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช ให้บริการคลินิกพืช ให้กับนายสุภัทร มาเส็ม พร้อมถ่ายทอดความรู้การจัดการโรคพืช ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และฝึกปฏิบัติการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม ให้กับเกษตรกร เพื่อใช้กำจัดโรคในแปลงพืชของเกษตรกรต่อไป ณ ห้องกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

#ปิ่นกัลยรัตน์ จันทรัศมี ​: /ภาพ/ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : /รายงาน
#สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
#กลุ่มอารักขาพืช