รางวัลเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564

รางวัลเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564

สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ จำนวน 3 รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง ตำบลท่าช้าง พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
 2. รางวัลชนะเลิศที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นางสาวจริยา ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
 3. รางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี จำนวน 5 รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลท่าประดู่ พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เด็กหญิงอริสรา แก้วทอง โรงเรียนบ้านเก่า
 3. รางวัลชมเชย ประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นายสุริยัน เดเระมะ โรงเรียนบ้านเก่า
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเก่า
 5. รางวัลชมเชย ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งหัวเมืองฟาร์ม

สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ จำนวน 4 รางวัล

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาอาชีพทำสวน นายราเชษฐ เอียดวารี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เด็กหญิงกนกพร ศรีไชย โรงเรียนวัดประจ่า
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดประจ่า
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นายปรีชา เมืองละออง โรงเรียนวัดประจ่า

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จำนวน 3 รางวัล

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นายดำรงค์ สายแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
 2. รางวัลชมเชย ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
 3. รางวัลชมเชย ประเภทศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านโคกสัก ตำบลโคกม่วง พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ จำนวน 2 รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศเกษตรกรสาขาอาชีพทำสวน นายเฉลิมชัย เชาวลิต (สวนมะม่วง)
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชะแม

สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ จำนวน 2 รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศเกษตรกรสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นางสาวชวิศา เหมสุวรรณ
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาอาชีพทำสวนนายศิรวิทย์ พาศรี

สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา จำนวน 2 รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร นายพันแสง สวนเอียด โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอเทพา พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ จำนวน 2 รางวัล

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นางศิริพร พงศ์สุวรรณ
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านนายสี ตำบลทุ่งตำเสา พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา จำนวน 2 รางวัล

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเขามีเกียรติ ตำบลเขามีเกียรติ พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสะเดา ตำบลสะเดา พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 1 รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะยาง

สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม จำนวน 1 รางวัล

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแซะ

สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร จำนวน 1 รางวัล

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นายสมคิด น้อยสำลี