เกษตรสงขลา “ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ประเภท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแดนอนุรักษ์ ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ุ 2565 นายหวน ทนงาน เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด คณะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยนางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกที่มีผลงานเด่น เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่น ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร

ซึ่งในวันนี้ คณะกรรมการได้ลงพื้นที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแดนอนุรักษ์ ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด ซึ่งมีกิจกรรมผลิตและจำหน่ายข้าวสาร/ข้าวไรซ์เบอร์รี่บรรจุถุง

ทั้งนี้คณะกรรมการ จะดำเนินการคัดเลือก เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกส่งประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นในระดับเขตต่อไป

ฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : /รายงาน

#สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

#ประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร65