เกษตรสงขลา “ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ประเภท กลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น ณ โรงเรียนวัดหนองหอย ม.3 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายหวน ทนงาน เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด คณะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วยนางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ประเภท กลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น ณ โรงเรียนวัดหนองหอย ม.3 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : /รายงาน
#สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
#ประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร65