ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช ฉบับที่ 13-16 ประจำเดือนมกราคม 2565

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยกลุ่มอารักขาพืช ​ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช ฉบับที่ 13-16 ประจำเดือนมกราคม 2565 ได้แก่
💥ระวัง !!! โรคเหี่ยวกล้วย
💥ระวัง !!! โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
💥ระวัง !!! หนอนกระทู้หอม ในหอมแดง, หอมหัวใหญ่
💥และระวัง !!! โรครากเน่า ต้นเหี่ยว ผลเน่า ในมะเขือม่วงมะเขือยาว
พร้อมการป้องกันกำจัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลเตือนการระบาดศัตรูพืช และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เฝ้าระวังต่อไป