เกษตรสงขลา “ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ประเภท เกษตรกรสาขาทำสวน(ปาล์มน้ำมัน) และเกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสม อำเภอระโนด ”
https://www.facebook.com/645053955700049/posts/1851503875055045/?d=n

เกษตรสงขลา “ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ประเภท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวสวน อำเภอเทพา”
https://www.facebook.com/645053955700049/posts/1851627561709343/?d=n

เกษตรสิงหนคร เข้าร่วมประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1345051922597044&id=100012767468218

เกษตรสิงหนคร เยี่มเยียนและติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์บ้านหัวไม่ไผ่ ตำบลทำนบ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1345058015929768&id=100012767468218

เกษตรนาทวี ร่วมประชุมและวางแผนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนาทวี
https://www.facebook.com/100003538816957/posts/4646003202194261/?d=n

เกษตรนาทวี ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
https://www.facebook.com/100003538816957/posts/4646024095525505/?d=n

เกษตรนาหม่อม ร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
https://www.facebook.com/100014947878715/posts/1241552603019657/?d=n

เกษตรนาหม่อม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
https://www.facebook.com/100014947878715/posts/1241556146352636/?d=n

เกษตรคลองหอยโข่ง ร่วมกับ สสอ.คลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ประเมินสุขลักษณะเบื้องต้นเพื่อขอการรับรอง อย.อาคารแปรรูปอาหารและเครื่องสำอาง
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=406468764566342&id=100056096666624

เกษตรจะนะเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting
https://www.facebook.com/293061707857627/posts/1320805178416603/?d=n

เกษตรจะนะ ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการตรวจวิเคราะห์ดินสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟาร์มเลี้ยงโค ต.สะกอม
https://www.facebook.com/293061707857627/posts/1320823655081422/?d=n

เกษตรนาหม่อม ร่วมประชุมประจำเดือนสมาชิก ศดปช.
https://www.facebook.com/100014947878715/posts/1241578736350377/?d=n

เกษตรนาหม่อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อบรมโครงการพัฒนาชุมชนเพาะเลี้ยงชันโรงสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรมจังหวัดสงขลา
https://www.facebook.com/100014947878715/posts/1241580906350160/?d=n

เกษตรสิงหนคร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดหนองหอยก้าวหน้าพัฒนาสังคม
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1345147675920802&id=100012767468218

เกษตรสทิงพระ “เยี่ยมเยียนและติดตามเกษตรกร ตำบลกระดังงา”
https://www.facebook.com/100010600207484/posts/1596318887398103/?d=n

เกษตรสทิงพระ “ร่วมประชุมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565”
https://www.facebook.com/100010600207484/posts/1596329297397062/?d=n

เกษตรสะเดา "ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2565"
https://www.facebook.com/100011532313540/posts/1495450987515964/?d=n

เกษตรสทิงพระ “ประชุมร่วมกับสวพ.8 และ ศทอ. เพื่อหารือแนวทางป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวกล้วย”
https://www.facebook.com/100010600207484/posts/1596339444062714/?d=n

เกษตร​เทพา รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฎิบัติงาน รุ่นที่1 https://www.facebook.com/927380957351138/posts/5111768952245630/?d=n

เกษตรกระแสสินธุ์ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวกล้วย กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=666465334486927&id=100033704002831&sfnsn=mo

เกษตรสะบ้าย้อย "เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการ"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1275749972938787&id=100015113891142

เกษตรสะบ้าย้อย "เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1275756206271497&id=100015113891142

ร่วมประชุมหารือแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือให้วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ และเครือข่าย"
https://www.facebook.com/106200970922046/posts/488214272720712/

เกษตรรัตภูมิ จัดเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://www.facebook.com/105577817652267/posts/503930971150281/?d=n

เกษตรรัตภูมิ ร่วมกิจกรรมประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2565
https://www.facebook.com/105577817652267/posts/503936587816386/?d=n

เกษตรรัตภูมิ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting
https://www.facebook.com/105577817652267/posts/503943874482324/?d=n

เกษตรเทพา “ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้จันทร์บ้านหัวสวน เสนอผลงานเพื่อรับการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น​ ประเภท​ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น​ ระดับจังหวัด ประจำปี2565” https://www.facebook.com/927380957351138/posts/5111925452229980/?d=n

เกษตรควนเนียง ร่วมกิจกรรมประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2565
https://www.facebook.com/100014924412830/posts/1338278123346322/?d=n

Related News