ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการ ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย. ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016 - 2020) เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าและความท้าทายในระยะ ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

Related News