เกษตรสงขลา ร่วมปลูกพืชผักตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มุ่งสืบสาน รักษา และต่อยอดตามรอยศาสตร์พระราชา