นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
หน้าหลัก ประวัติสำนักงานฯ ทำเนียบเกษตรอำเภอ โครงสร้างองค์กร


นายพีระพันธ์ แสงใส
เกษตรจังหวัดสงขลา

โครงสร้างบุคคลากรอัตรกำลัง
จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ
กลุ่มอารักขาพืช
เวบไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอ
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
แผนงาน/โครงการประจำปี
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘
แบบฟอร์มราชการ

 สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี
จำนวน ๑,๒๕๐ กระสอบ
คลิ๊ คลิ๊ คลิ๊ก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านพระพุทธ (กะปิเทพา)
 

 

ดาวโหลดเอกสารคู่มือ
การดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวนโยบายการช่วยเหลือ
เกษตรกรของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) 

ค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ตามนโยบายของ คชส.

 

โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

๑) ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ
คลิก
๒) การประชาสัมพันธ์
คลิก

 
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
กองการเจ้าหน้าที่
อินทราเน็ตกรมฯ SSNET
เว็บเมล์กรมฯ E-Mail
อัพโหลดภาพข่าวเว็บกรมฯ
KM

คู่มือการโหลดแอพพลิเคชั่น  handy gps (free)  สำหรับใช้จับ GPS เพื่อหาค่า X- Y
 โทรศัพท์ ระบบปฏิบัตการ ISO

 
 
 

ระเบียบงานสารบรรณ
และการเขียนหนังสือราชกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๒๕/๑๒/๒๕๕๗  >>>>>>>>>ประมวลภาพ
นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือชาวนา ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ณ ศาลาประชาคมอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วม ๖๐๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ…
๑๙/๑๒/๒๕๕๗  >>>>>>>>>ประมวลภาพ
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนเร่งรัดการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยาง
๑๙/๑๒/๒๕๕๗  >>>>>>>>>ประมวลภาพ
นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานGAPตามโครงการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการในเขต
พื้นที่ชลประทานและนอกเขตพื้นที่ชลประทาน๒อำเภอและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรใน ๑๖ อำเภอ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์กาทำสวนยาง ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีเกษตรกรจากอำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะนะและสะเดา เข้ารับการอบรมสวนยาง

๑๙/๑๒/๒๕๕๗  >>>>>>>>>ประมวลภาพ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนครจัดอบรมกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและสนับสนุนให้พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระเป็นพื้นที่ฐานอาหาร กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (บ้านกลาง) ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๑๙/๑๒/๒๕๕๗  >>>>>>>>>ประมวลภาพ
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและสนับสนุนพื้นที่ให้คาบสมุทรสทิงพระเป็นพื้นที่ฐานอาหาร กิจกรรมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศาลาวัดกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
๐๙/๑๒/๒๕๕๗  >>>>>>>>>ประมวลภาพ

  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  นายพีระพันธ์  แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
๐๘/๑๒/๒๕๕๗  >>>>>>>>>ประมวลภาพ

นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กิจกรรม อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สร้างและพัฒนาสู่ความเป็น Smart Famer ต้นแบบ และพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๐๓/๑๒/๒๕๕๗  >>>>>>>>>ประมวลภาพ


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร.๐ ๗๔๔๔ ๑๙๒๘
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร.๐ ๗๔๔๔ ๑๙๒๗
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๔๖๐
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๒๖๖
E-mail : songkhla@doae.go.th หรือ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ E - mail : strategy@doae.go.th


จัดทำโดย : นางรัชนีมล ฉุ้นประดับ  เจ้าพนักงานธุรการ