นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
หน้าหลัก ประวัติสำนักงานฯ ทำเนียบเกษตรอำเภอ โครงสร้างองค์กร


นายพีระพันธ์ แสงใส
เกษตรจังหวัดสงขลา

โครงสร้างบุคคลากรอัตรกำลัง
จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ
กลุ่มอารักขาพืช
เวบไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอ
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
แผนงาน/โครงการประจำปี
งบประมาณ/โครงการ ปี ๒๕๕๕
โครงการงบปกติ กรมฯ (คง.๒ )
งบไทยเข้มแข็ง ตามยุทธศาสตร์จังหวัด
งบไทยเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ กรมฯ
งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
รายจ่ายประจำปี
แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือน
แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร
ปี ๒๕๕๖ (
๑๘/๐๑/๒๕๕๖)
แบบขึ้นทะเบียน กสก. ๑-๒๘ ปี ๒๕๕
  แบบฟอร์มสถานการณ์ผลไม้
้จังหวัดสงขลาปี ๒๕๕๕
KM
แบบฟอร์มราชการ

ประกาศ อำเภอนาหม่อม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง
สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(Smart office)
คลิก ๑ คลิก ๒ คลิก ๓
คลิก ๔ คลิก ๕
๐๘/๐๔/๒๕๕๗

เรื่อง สอบราคาซื้อพันธุ์พืชอนุรักษ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๗
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรและ
พันธุ์พืชเอกลักษณจังหวัดสงขลา
คลิก ๑
คลิก ๒
๑๙/๐๓/๒๕๕๗

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านพระพุทธ (กะปิเทพา)
 

 

 
เชื่อมโยงเครือข่าย
กรมส่งเสริมการเกษตร
ระบบสารสนเทศ E-office
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การติดตามงานโครงการส่งเสริม
การเกษตร ปี ๒๕๕๕
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
ข้อมูล ทำเนียบจุดถ่ายทอดฯ และวิทยากร ประจำปี ๒๕๕๕
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
จ.สงขลา
สถานกรณ์ระบาดศัตรูพืช
 
ระบบพนักงานราชการ
โปรแกรมส่งภาพผ่านเว็บไซต์
 
 
ผศ.พิศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการเตรียมการบริหารจัดการผลไม้จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๗ เพื่อประเมินสถานการณ์ผลไม้ และผลไม้เศรษฐกิจ ๔ ชนิด (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง)
ภายในอำเภอสะบ้าย้อย นาทวี สะเดา จะนะ และเทพา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๑๐/๐๔/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting : MM)
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๐๔/๐๔/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีนาย พีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและ สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี บริการรับลงทะเบียนและให้คำปรึกษาด้านกาเกษตรแก่เกษตรกร
ณ วัดลำพดจินดาราม ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
๐๓/๐๔/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีฯ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๐๑/๐๔/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ ๒๐  มีนาคม ๒๕๕๗ นายดลเดช พัฒนรัฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา                 เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗   ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ณ ที่ทำการนิคมสร้างตนเองเทพา  หมู่ที่ ๓  ตำบลท่าม่วง  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา                  โดยมีนายพีระพันธ์  แสงใส  เกษตรจังหวัดสงขลา  นำเยี่ยมชมการให้บริการแก่เกษตรกร 
ในคลินิกต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๑๒  คลินิก
มีเกษตรกร เข้ารับบริการ  ๔๓๕   ราย

๒๑/๐๓/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ ๐๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการขับเคลื่อนนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF
ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้โดยมีนายไพศาล โรจน์สราญรมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา
และนายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๐๕/๐๓/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์บริหารศัตรูพืช
และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินสถานการณ์การทำลายของศัตรูมะพร้าว ในสวนมะพร้าวของนายบุญชอบ ปุรัษกาญน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๐๓/๐๓/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
(Monthly Meeting : MM)
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๒๖/๐๒/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยนายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสุรัช จิตปาโล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนายกรอบ สุขมี เกษตรอำเภอสะเดา ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานฯ
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒๐/๐๒/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร.๐ ๗๔๔๔ ๑๙๒๘
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร.๐ ๗๔๔๔ ๑๙๒๗
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๔๖๐
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๒๖๖
E-mail : songkhla@doae.go.th หรือ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ E - mail : strategy@doae.go.th


จัดทำโดย : นางรัชนีมล ฉุ้นประดับ  เจ้าพนักงานธุรการ