นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
หน้าหลัก ประวัติสำนักงานฯ ทำเนียบเกษตรอำเภอ โครงสร้างองค์กร


นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ
เกษตรจังหวัดสงขลา

โครงสร้างบุคคลากรอัตรกำลัง
กลุ่มอารักขาพืช
เวบไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอ
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลปาล์มน้ำมัน
ข้อมูลสถาบันเกษตรกรและวิสาหจชุมชน
แผนงาน/โครงการประจำปี
 
ปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙
แบบฟอร์มราชการ


คลิ คลิ คลิ๊ก
๐๙/๐๓/๒๕๕๘

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านพระพุทธ (กะปิเทพา)
 

 

ดาวโหลดเอกสารคู่มือ
การดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวนโยบายการช่วยเหลือ
เกษตรกรของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) 

ค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ตามนโยบายของ คชส.

 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรปี ๒๕๕๙


(NEW ๒๕๕๘)

Knowledge  Management
DOAE KM
คณะทำงาน KM
คลังความรู้ KM สงขลา
ผลการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานส่งเสริมการเกษตร

การบริหารจัดการกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
การจำแนกองค์ความรู้
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรก

 
สสข.๕ จังหวัดสงขลา
กองการเจ้าหน้าที่
อินทราเน็ตกรมฯ ssnet
เว็บเมล์กรมฯ e-maill
อัพโหลดภาพข่าวเว็บกรมฯ
ระบบใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

คู่มือการโหลดแอพพลิเคชั่น  handy gps (free)  สำหรับใช้จับ GPS เพื่อหาค่า X- Y
 โทรศัพท์ ระบบปฏิบัตการ ISO

Smart Farmer /Smart Office
 

โปรแกรมฯ     RBM

ระบบพนักงานราชการ
ระเบียบงานสารบรรณ
และการเขียนหนังสือราชกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา
ในการนี้ เกษตรจังหวัดสงขลา เกษตรอำเภอ พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับเสด็จฯ
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕ ที่ผ่านมา...

 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายเจษฎา จิตรัตน์ นายอาเภอรัตภูมิ เป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดความรู้เริ่มต้นฤดูการลิตข้าว” ปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๓ ตาบลคูหาใต้ ซึ่งมีการบริการ จานวน ๔ ฐานเรียนรู้ คือ ๑. เรื่องการใช้นาอย่างมีคุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน 2. การขยายผลผลิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. จุดถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เรียนรู้ ๔. บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #โดยมีนายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา สานักงานเกษตรอาเภอรัตภูมิ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี องค์การบริหารส่วนตาบลคูหาใต้ คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลคูหาใต้ ซึ่งมีเกษตรกรจากตาบลคูหาใต้และตาบลใกล้เคียงในอาเภอรัตภูมิ มาร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ประมาณ ๓๑๕ คน
๑๐/๐๗/๒๕๕๘ >>>>>>>>>ประมวลภาพ
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลควนลัง ซึ่งมีการบริการ จำนวน ๔ ฐานเรียนรู้ ‪#‎โดยมีนายพีระพันธ์‬‬ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา พร้ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และตำบลใกล้เคียงในเขตอำเภอหาดใหญ่ มารับฟังการถ่ายทอดความรู้ประมาณ ๓๐๐ คน
๐๙/๐๗/๒๕๕๘ >>>>>>>>>ประมวลภาพ
นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์นักข่าว หนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” เรื่องโครงการตลาดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ในคอลัมน์ “ข่าวเกษตร” วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องเกษตรจังหวัดสงขลา
๑๙/๐๖/๒๕๕๘ >>>>>>>>>ประมวลภาพ
นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๑๙/๐๖/๒๕๕๘ >>>>>>>>>ประมวลภาพ
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


 
 


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร.๐ ๗๔๔๔ ๑๙๒๘
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร.๐ ๗๔๔๔ ๑๙๒๗
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๔๖๐
ห้องการเงิน โทร. ๐ ๗๔๔๔ ๑๓๐๓
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๒๖๖
กลุ่มอารักขาพืช โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๓๗๕๙
E-mail : songkhla@doae.go.th
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ E - mail : strategy@doae.go.th


จัดทำโดย : นางรัชนีมล ฉุ้นประดับ  เจ้าพนักงานธุรการ