นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
หน้าหลัก ประวัติสำนักงานฯ ทำเนียบเกษตรอำเภอ โครงสร้างองค์กร


นายพีระพันธ์ แสงใส
เกษตรจังหวัดสงขลา

โครงสร้างบุคคลากรอัตรกำลัง
จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ
กลุ่มอารักขาพืช
เวบไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอ
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
แผนงาน/โครงการประจำปี
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘
แบบฟอร์มราชการ

>>ประกาศจังหวัดสงขลา<<
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
สำหรับปะมวลผล จำนวน ๑๖ เครื่อง และระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๖ ชุด
คลิ คลิก
๐๗/๑๑/๒๕๕๗

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
คลิ คลิก
๒๗/๑๐/๒๕๕๗

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านพระพุทธ (กะปิเทพา)
 

 

ดาวโหลดเอกสารคู่มือ
การดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวนโยบายการช่วยเหลือ
เกษตรกรของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) 

ค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ตามนโยบายของ คชส.

 
 
 
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
กองการเจ้าหน้าที่
อินทราเน็ตกรมฯ SSNET
เว็บเมล์กรมฯ E-Mail
อัพโหลดภาพข่าวเว็บกรมฯ
KM

คู่มือการโหลดแอพพลิเคชั่น  handy gps (free)  สำหรับใช้จับ GPS เพื่อหาค่า X- Y
 โทรศัพท์ ระบบปฏิบัตการ ISO

 
 
 

ระเบียบงานสารบรรณ
และการเขียนหนังสือราชกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกยางแจ้งเข้าร่วมโครงการรับเงินชดเชยรายได้ไร่ละ 1, 000บาท
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 57 - 15 ธ.ค. 57
 
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายธำรงค์เจริญกุลผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี มอบเงินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ๔๓๐ ราย เป็นเงิน ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสี่ แสนห้าหมื่นบาท) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ราคายางพาราตกต่ำ โดยมีนายพีระพันธ์แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ณ ห้องศาลา ประชาคมอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
๑๗/๑๑/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายฯ และเกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุม การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรปี ๒๕๕๘
เกษตรจังหวัดสงขลา (นายพีระพันธ์ แสงใส )เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ ๑๐ พฤษจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดสงขล

๓๐/๑๑/๒๕๕๗       >>>>>>>>>ประมวลภาพ

นายไพศาล โรจน์สราญรมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จ.สงขลา พร้อมคณะติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อขอเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยาง ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ อำเภอเทพาและอำเภอสะบ้าย้อย โดยมี นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลาและทีมงาน ร่วมติดตาม/ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๐๓/๑๑/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๔๔๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

๐๓/๑๑/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
เมื่อวันที่ ( ๓๑ ต.ค. ๕๗ ) ที่ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
๓๑/๑๐/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยมีนายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง เฝ้ารับเสด็จ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
๒๔/๑๐/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๑๐/๐๗/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
นางนันทกานต์ แสงใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร
แก่ Young Smart Farmer จำนวน ๒๕ ราย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๑๐/๐๗/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
สำนักงำนเกษตรจังหวัดสงขลำร่วมจัดแสดงนิทรรศกำรเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชนเครื่องแกง และออกร้ำนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชนดีเด่น
ในงานเทศกำลอำหำรหรอย ผลไม้อร่อย และของดีเมืองใต้ ครั้งที่ ๓
ระหว่ำงวันที่ ๔-๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
ณ สวนหย่อมศุภสำรรังสรรค์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลา
๑๐/๐๗/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรเกษตร และมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงาน ผลการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วม
จำนวน ๗๐ รายณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๐๙/๐๗/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
 
 
 


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร.๐ ๗๔๔๔ ๑๙๒๘
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร.๐ ๗๔๔๔ ๑๙๒๗
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๔๖๐
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๒๖๖
E-mail : songkhla@doae.go.th หรือ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ E - mail : strategy@doae.go.th


จัดทำโดย : นางรัชนีมล ฉุ้นประดับ  เจ้าพนักงานธุรการ