นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
หน้าหลัก ประวัติสำนักงานฯ ทำเนียบเกษตรอำเภอ โครงสร้างองค์กร


นายพีระพันธ์ แสงใส
เกษตรจังหวัดสงขลา

๐๑
โครงสร้างบุคคลากรอัตรกำลัง
จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ
กลุ่มอารักขาพืช
เวบไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอ
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
แผนงาน/โครงการประจำปี
งบประมาณ/โครงการ ปี ๒๕๕๕
โครงการงบปกติ กรมฯ (คง.๒ )
งบไทยเข้มแข็ง ตามยุทธศาสตร์จังหวัด
งบไทยเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ กรมฯ
งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
รายจ่ายประจำปี
แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือน
แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร
ปี ๒๕๕๖ (
๑๘/๐๑/๒๕๕๖)
แบบขึ้นทะเบียน กสก. ๑-๒๘ ปี ๒๕๕
  แบบฟอร์มสถานการณ์ผลไม้
้จังหวัดสงขลาปี ๒๕๕๕
KM
แบบฟอร์มราชการ
คลิก ๐๓/๐๖/๒๕๕๗

>>ประกาศจังหวัดสงขลา<<
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๓ รายการ
คลิก คลิก คลิก
๑๓/๐๘/๒๕๕๗
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน ๔๔ รายการ
คลิก คลิก คลิก
๐๑/๐๘/๒๕๕๗
เรื่อง สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและ
เมล็ด
พันธุ์ผัก จำนวน ๒๐ ชนิด
คลิก คลิก
๑๐/๐๗/๒๕๕๗
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ฯ

คลิก คลิก
๑๖/๐๗/๒๕๕๗

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านพระพุทธ (กะปิเทพา)
 

 

ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 
<<ประมวลภาพ>>
การอบรมเเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร
การจัดทำแผนที่เพื่อประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑๓/๐๖/๒๕๕๗
นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๑๐/๐๗/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
นางนันทกานต์ แสงใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร
แก่ Young Smart Farmer จำนวน ๒๕ ราย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๑๐/๐๗/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
สำนักงำนเกษตรจังหวัดสงขลำร่วมจัดแสดงนิทรรศกำรเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชนเครื่องแกง และออกร้ำนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชนดีเด่น
ในงานเทศกำลอำหำรหรอย ผลไม้อร่อย และของดีเมืองใต้ ครั้งที่ ๓
ระหว่ำงวันที่ ๔-๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
ณ สวนหย่อมศุภสำรรังสรรค์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลา
๑๐/๐๗/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรเกษตร และมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงาน ผลการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วม
จำนวน ๗๐ รายณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๐๙/๐๗/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา ติดตาม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเกษตรกร อำเภอคลองหอยโข่ง จะนะ ควนเนียง และอำเภอเทพา ในการอบรมความรู้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ จังหวัดสงขลา
๓๐/๐๖/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้ครั้งที่ ๓
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโอเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๒๖/๐๖/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง
ลงสำรวจแปลงพริก ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
๐๓/๐๖/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ
ลงพื้นที่สำรวจแปลงนาของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
๐๒/๐๖/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
 
 
 
 


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร.๐ ๗๔๔๔ ๑๙๒๘
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร.๐ ๗๔๔๔ ๑๙๒๗
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๔๖๐
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๒๖๖
E-mail : songkhla@doae.go.th หรือ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ E - mail : strategy@doae.go.th


จัดทำโดย : นางรัชนีมล ฉุ้นประดับ  เจ้าพนักงานธุรการ