นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
หน้าหลัก ประวัติสำนักงานฯ ทำเนียบเกษตรอำเภอ โครงสร้างองค์กร


นายพีระพันธ์ แสงใส
เกษตรจังหวัดสงขลา

โครงสร้างบุคคลากรอัตรกำลัง
จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ
กลุ่มอารักขาพืช
เวบไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอ
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
แผนงาน/โครงการประจำปี
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘
แบบฟอร์มราชการ

>>ประกาศจังหวัดสงขลา<<
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จำนวน ๕ หลัง
คลิก
๑๖/๑๒/๒๕๕๗

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ รายการ
คลิก
๑๖/๑๒/๒๕๕๗

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านพระพุทธ (กะปิเทพา)
 

 

ดาวโหลดเอกสารคู่มือ
การดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวนโยบายการช่วยเหลือ
เกษตรกรของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) 

ค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ตามนโยบายของ คชส.

 

โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

๑) ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ
คลิก
๒) การประชาสัมพันธ์
คลิก

 
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
กองการเจ้าหน้าที่
อินทราเน็ตกรมฯ SSNET
เว็บเมล์กรมฯ E-Mail
อัพโหลดภาพข่าวเว็บกรมฯ
KM

คู่มือการโหลดแอพพลิเคชั่น  handy gps (free)  สำหรับใช้จับ GPS เพื่อหาค่า X- Y
 โทรศัพท์ ระบบปฏิบัตการ ISO

 
 
 

ระเบียบงานสารบรรณ
และการเขียนหนังสือราชกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกยางแจ้งเข้าร่วมโครงการรับเงินชดเชยรายได้ไร่ละ 1, 000บาท
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 57 - 15 ธ.ค. 57
 

  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  นายพีระพันธ์  แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
๐๘/๑๒/๒๕๕๗  >>>>>>>>>ประมวลภาพ

นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กิจกรรม อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สร้างและพัฒนาสู่ความเป็น Smart Famer ต้นแบบ และพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๐๓/๑๒/๒๕๕๗  >>>>>>>>>ประมวลภาพ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน พร้อมทั้งให้นโยบายแก่เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการดำเนินงานโครงการตามงบประมาณปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๒๖/๑๑/๒๕๕๗  >>>>>>>>>ประมวลภาพ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ลงพื้นที่ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา สำรวจการเข้าทำลายมะพร้าวของแมลงดำหนาม และหนอนหัวดำมะพร้าว พร้อมทั้งปล่อยแตนเบียน Bracon hebeter. เพื่อกำจัดหนอนหัวดำ และ Tetrastichus brontispae. เพื่อยับยั้งการทำลายของแมลงดำหนาม
๑๓/๑๑/๒๕๕๗  >>>>>>>>>ประมวลภาพ
วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ นำยพีระพันธ์ แสง
ใส เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางปุญญิศา ทรัพย์
เพิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยม
การให้บริการเกษตรกร รับแจ้งการเข้าร่วมโครงการชดเชย
รายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปี ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

๐๘/๑๒/๒๕๕๗  >>>>>>>>>ประมวลภาพ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายธำรงค์เจริญกุลผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี มอบเงินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ๔๓๐ ราย เป็นเงิน ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสี่ แสนห้าหมื่นบาท) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ราคายางพาราตกต่ำ โดยมีนายพีระพันธ์แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ณ ห้องศาลา ประชาคมอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
๑๗/๑๑/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายฯ และเกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุม การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรปี ๒๕๕๘
เกษตรจังหวัดสงขลา (นายพีระพันธ์ แสงใส )เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ ๑๐ พฤษจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดสงขล

๓๐/๑๑/๒๕๕๗       >>>>>>>>>ประมวลภาพ

นายไพศาล โรจน์สราญรมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จ.สงขลา พร้อมคณะติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อขอเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยาง ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ อำเภอเทพาและอำเภอสะบ้าย้อย โดยมี นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลาและทีมงาน ร่วมติดตาม/ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๐๓/๑๑/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ
นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๔๔๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

๐๓/๑๑/๒๕๕๗          >>>>>>>>>ประมวลภาพ


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร.๐ ๗๔๔๔ ๑๙๒๘
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร.๐ ๗๔๔๔ ๑๙๒๗
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๔๖๐
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๒๖๖
E-mail : songkhla@doae.go.th หรือ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ E - mail : strategy@doae.go.th


จัดทำโดย : นางรัชนีมล ฉุ้นประดับ  เจ้าพนักงานธุรการ