นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
หน้าหลัก ประวัติสำนักงานฯ ทำเนียบเกษตรอำเภอ โครงสร้างองค์กร


นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ
เกษตรจังหวัดสงขลา

โครงสร้างบุคคลากรอัตรกำลัง
กลุ่มอารักขาพืช
เวบไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอ
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลปาล์มน้ำมัน
ข้อมูลสถาบันเกษตรกรและวิสาหจชุมชน
แผนงาน/โครงการประจำปี
โครงการสำคัญตามมติ ครม.
การประชุมของหน่วยงาน
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
ปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙
แบบฟอร์มราชการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สนง.เกษตร อ.คลองหอยโข่งคลิ๊ก ๐๒ /๑๒/๒๕๕๙

สอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน คลิ๊ก ๐๒ /๑๒/๒๕๕๙

สอบราคาซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั้ง ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านพระพุทธ (กะปิเทพา)
 

เว็บไซต์ กอง/สำนัก

 

ดาวโหลดเอกสารคู่มือ
การดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวนโยบายการช่วยเหลือ
เกษตรกรของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) 

ค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ตามนโยบายของ คชส.

 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรปี ๒๕๕๙


(NEW ๒๕๕๘)

Knowledge  Management
DOAE KM
คณะทำงาน KM ปี ๒๕๕๙
แบบฟอร์ม ๑ และ ๒
แผน KM ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
คลังความรู้ KM สงขลา
ผลการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานส่งเสริมการเกษตร

การบริหารจัดการกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
การจำแนกองค์ความรู้
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรก

 
สสข.๕ จังหวัดสงขลา
อินทราเน็ตกรมฯ ssnet
เว็บเมล์กรมฯ e-maill
อัพโหลดภาพข่าวเว็บกรมฯ
ระบบใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

คู่มือการโหลดแอพพลิเคชั่น  handy gps (free)  สำหรับใช้จับ GPS เพื่อหาค่า X- Y
 โทรศัพท์ ระบบปฏิบัตการ ISO

Smart Farmer /Smart Office
รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Offiec
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

โปรแกรมฯ     RBM

ระบบพนักงานราชการ
ระเบียบงานสารบรรณ
และการเขียนหนังสือราชกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางปรารมณ์  ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลา. และนายธงชัย คีรีนารถ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ร่วมงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี
๕๘/๕๙
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ

 

 

 

ม.๑๑ ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
โดยได้รับเกียรติจากท่าน อนุชิต ตระกูลมุทุตา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

>>>>>>>>>>ประมวลภาพ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมพบปะเครือข่ายสมาชิก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องแกงจังหวัดสงขลา
พร้อมชมตัวอย่างสินค้าเครื่องแกง ของสมาชิกเครือข่าย เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของกลุ่ม และหาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกเครือข่าย
โดย นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนจาก ๑๖ อำเภอ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเครื่องแกง ๒๖ กลุ่ม
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
>>>>>>>>>>ประมวลภาพ
นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในการประชุมพบปะเครือข่ายสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องแกงจังหวัดสงขลา
ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
>>>>>>>>>>ประมวลภาพ
นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวิชัย ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางสุภาภรณ์ คงฉิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสงขลา เพื่อติดตามผลและแผนการดำเนินงาน
ของ "เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงสงขลา" โดยมีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ ราย
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
>>>>>>>>>>ประมวลภาพ
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลาร่วมปรึกษาหารือ วางแผนการผลิตสินค้า
และหาข้อตกลงร่วมระหว่างบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดกับเกษตรกร เพื่อส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้กับบริษัท ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
>>>>>>>>>>ประมวลภาพ
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางปุญญิศา ทรัพย์เพิ่ม นวส ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการอบรมเพื่อผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๕๘/๕๙
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรในการประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร
และติดตามการดำเนินงานตาม พรบ การอำนวยความสะดวกและการปรับปรุง ทบก ผู้ปลูกข้าวนาปี ๕๘/๕๙
ในพื้นที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร สิ้นสุดการสนทนา
>>>>>>>>>>ประมวลภาพ
นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
นำเกษตรกรผู้ผลิต กลุ่มผลผลิตสดและกลุ่มแปรรูป เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ขยายการตลาดกับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
(The Central Group of Company) โดย Top Market ๔ สาขาในจังหวัดสงขลา
และตัวแทน Top ภาคใต้ ร่วมเจรจาธุรกิจกับเกษตรกรโดยตรง
ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๓ กพ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น
>>>>>>>>>>ประมวลภาพ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน
ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
โดยมี เกษตรจังหวัดสงขลา เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้า
>>>>>>>>>>ประมวลภาพ
นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุมประจำเดือน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
>>>>>>>>>>ประมวลภาพ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยเกษตรจังหวัดสงขลา
ได้มอบหมายให้ นายสำเริง แก้วศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นตัวแทนในการดำเนินการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดเขาแก้ว ตำบลสะกอม อำเภอเทพา
พร้อมทั้งได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยม การเพาะเห็ดฟางในสวนยาง ณ บ้านแซะ 
>>>>>>>>>>ประมวลภาพ
นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวละมัย ทองคง เกษตรอำเภอนาหม่อม
นางสุภาภรณ์ คงฉิม นวส.ปฏิบัติการ นางนันทพร ฉิมพลี นวส.ชำนาญการ และนางยินดี ตรีรัญเพชร นวส.ชำนาญการ
เข้าร่วมสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต
พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน
ซึ่งเป็นกลุ่มที่พัฒนาเป็นต้นแบบที่ดี เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ”
ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
>>>>>>>>>>ประมวลภาพ


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร.๐ ๗๔๔๔ ๑๙๒๘
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร.๐ ๗๔๔๔ ๑๙๒๗
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๔๖๐
ห้องการเงิน โทร. ๐ ๗๔๔๔ ๑๓๐๓
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๒๖๖
กลุ่มอารักขาพืช โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๓๗๕๙
E-mail : songkhla@doae.go.th
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ E - mail : strategy@doae.go.th


จัดทำโดย : นางรัชนีมล ฉุ้นประดับ  เจ้าพนักงานธุรการ